Lokalny Plan Rozwoju

Plan Rozwoju Lokalnego określa obszar realizacji na lata 2004 – 2006, a także wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2013 (kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Dokument został przygotowany na podstawie Koncepcji Strategii Społeczno – Gospodarczego Rozwoju Gminy Brzesko, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych obszarów Gminy Brzesko, Planu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Brzesko do roku 2010, Raportu o Stanie Gospodarki Lokalnej i Rynku Pracy w Powiecie Brzeskim, Strategii Polityki Prorodzinnej, Raportu o Stanie Rodziny, danych statystyki regionalnej i WUS w Tarnowie, publikacji Urzędu Miejskiego, ekspertyz przeprowadzonych na zlecenie UM w BRZESKU, Strategii Województwa Małopolskiego

ROZWÓJ GMINY – pobierz plik