Doradztwo energetyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii”.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, pomocy w doborze źródeł finansowania oraz weryfikowania audytów energetycznych.

Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno – edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy.

W ramach małopolskiego sytemu wsparcia pracuje aktualnie pięciu doradców energetycznych, którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Doradcą energetycznym oddelegowanym  do współpracy na terenie naszej gminy jest Justyna Jesionek WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel. 785-855-937, e-mail: [email protected] lub [email protected]

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.wfos.krakow.pl pod zakładką doradztwo energetyczne oraz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Clipboard01

projekt doradztwa  energetycznego.

 

 

UWAGA! DOFINANSOWANIE NA KOTŁY

 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów mających na celu uzyskania przez Gminę dofinansowania dla mieszkańców na wymianę kotłów/pieców/ – konieczne jest wypełnienie   i dostarczenie do dnia 8 lipca  2016 r. do tut. Urzędu ankiet. Ankiety dostępne są u P. Sołtysów,  a także   w Urzędzie Miejskim (p.111) oraz na stronie internetowej Gminy .