2013-2014

                                                                             Uchwały z dnia 22.12.2014

 Uchwała Nr III (9)2014 sprawie  Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014

Uchwała Nr III (10)2014w w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr III (11)2014w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/373/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

Uchwała Nr III (12)2014w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska

Uchwała Nr III (13)2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2015

Uchwała Nr III (14)2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015

Uchwała Nr III  (15)2014 w sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Uchwała Nr III  (16)2014 w sprawie nadania nazwy ulicy „ Na Szlaku” w Sterkowcu

Uchwała Nr III  (17)2014 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku

Uchwała Nr III  (18)2014 w sprawie zasad zwrotu radnym podróży służbowych

 

                                                                             Uchwały z dnia 09.12.2014

Uchwała Nr II (8)2014  sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

 

                                                                             Uchwały z dnia 01.12.2014

Uchwała Nr I (1)2014  sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr I (2)2014w w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr I (3)2014w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2014-2018, określenia ich nazw i przedmiotu działania

Uchwała Nr I (4)2014w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku w kadencji 2014-2018

Uchwała Nr I (5)2014 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr I (6)2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego

Uchwała Nr I (7)2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                    Uchwały z dn. 22.10.2014

Uchwała Nr LIII (370) 2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;

Uchwała Nr LIII (371)2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwała Nr LIII (372)2014w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego;

Uchwała Nr LIII(373)2014 sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr LIII (374)2014w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;

Uchwała Nr LIII (375)2014  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Uchwała Nr LIII (376)2014  sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r., w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach;

Uchwała Nr LIII(3772014w sprawie nadania nazwy „ Plac św. Jakuba” w Brzesku,

Uchwała Nr LIII(378)2014w sprawie nadania nazwy „ Plac Ks. Juliana Laskowskiego” w Jasieniu;

Uchwała Nr LIII (379)2014w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku;

Uchwała Nr LIII (380)2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;

Uchwała Nr LIII (381)2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzesko na lata 2014 – 2020;

Uchwała Nr LIII (382)2014 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2014 – 2016;

Uchwała Nr LIII (383)2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;

Uchwała Nr LIII (384)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie;

Uchwała Nr LIII (385)2014 w sprawie inicjatywy utworzenia Muzeum Ziemi Brzeskiej;

 

                                                                                 Uchwały z dn. 03.09.2014                          

Uchwała Nr LII (361)2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;

Uchwała Nr LII (362)2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwała Nr LII (363)2014w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego;

Uchwała Nr LII (364)2014w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

Uchwała Nr LII (365)2014w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

Uchwała Nr LII (366)2014w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

Uchwała Nr LII (367)2014w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Zagrodzkiej w Mokrzyskach;

Uchwała Nr LII (368)2014w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska;

Uchwała Nr LII (369)2014w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska.

 

                                                                                     Uchwały z dn. 12.08.2014

Uchwała Nr LI (359)2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;

Uchwała Nr LI (360)2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

 

                                          Uchwały z dn. 25.06.2014

Uchwała Nr L (352)2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2013;

Uchwała Nr L(353)2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2013;

Uchwała Nr L (354)2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;

 Uchwała Nr L (355)2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej wBrzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwała Nr L (356)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

Uchwała Nr L (357)2014 w sprawie w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII9264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV9251) 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;

Uchwała Nr L (358)2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku;

 

 

                                                 Uchwały z dn. 28.05.2014

Uchwała Nr XLIX (346)2014 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;

Uchwała Nr XLIX (347)2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XLIX (348)2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2013;

Uchwała Nr XLIX (349)2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za rok 2013;

Uchwała Nr XLIX (350)2014 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)3013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIX (351)2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska


                                                  Uchwały z dn. 30.04.2014

Uchwała Nr XLVIII (343)2014 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;

Uchwała Nr XLVIII (344)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwała Nr XLVIII (345)2014 w sprawie upamiętnienia 25 rocznicy wyborów do Sejmu kontraktowego i wolnych wyborów do Senatu;

 

                                                  Uchwały z dn. 26.03.14

Uchwała Nr XLVII (331)2014 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;

Uchwała Nr XLVII (332)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwała Nr XLVII (333)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

Uchwała Nr XLVII (334)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

Uchwała Nr XLVII (335)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze;

Uchwała Nr XLVII (336)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Uchwała Nr XLVII (337)2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

Uchwała Nr XLVII (338)2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

Uchwała Nr XLVII (339)2014 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;

Uchwała Nr XLVII(340)2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2014 r.;

Uchwała Nr XLVII(341)2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Uchwała Nr XLVII (342)2014 w sprawie przyjęcia Programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus”’;

                                            Uchwały z dn. 26.02.2014

Uchwała Nr XLVI (326)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII(314)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwała Nr XLVI (327)2014 w sprawie rozpatrzenia  ponownej skargi na działalność  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;

Uchwała Nr XLVI (328)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII(34)2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości;

Uchwała Nr XLVI (329)2014 w sprawie ogłoszenia w Gminie Brzesko roku 2014 Rokiem Czynu Niepodległościowego;

Uchwała Nr XLVI (330)2014 w sprawie nadania nazwy „Osiedle Na Piaskach” w Jadownikach

Uchwały z dn. 29.01.2014

Uchwała Nr XLV(320)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
Uchwała Nr XLV(321)2014 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2014;
Uchwała Nr XLV(322)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze;
Uchwała Nr XLV(323)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Uchwała Nr XLV(324)2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania;
Uchwała Nr XLV(325)2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Uchwały z dn. 27.12.13

Uchwała Nr XLIII(310)2013 w sprawie planu pracy RM na 2014r.
Uchwała nr XLIII (311) 2013 w sprawie uchwały budżetowej 2013r.
Uchwała nr XLIII (312) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLIII (313) 2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.
Uchwała nr XLIII (314) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLIII (315) 2013 w sprawie zamiany gruntu
Uchwała nr XLIII (316) 2013 w sprawie taryf za wodę
Uchwała nr XLIII (317) 2013 w sprawie planu komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XLIII (318) 2013 w sprawie dotacji na prowadzenie placówek edukacyjno-opiekuńczych
Uchwała nr XLIII (319) 2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2014

Uchwały z dn. 27.11.13

Uchwała nr XLII (292) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XLII (293) 2013 w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLII (294) 2013 w sprawie obligacji komunalnych
Uchwała nr XLII (295) 2013 w sprawie podatku
Uchwała nr XLII (296) 2013 w sprawie podatku
Uchwała nr XLII (297) 2013 w sprawie cen żyta
Uchwała nr XLII (298) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (299) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (300) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (301) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (302) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (303) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (304) 2013 w sprawie programu współpracy z OPP
Uchwała nr XLII (305) 2013 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała nr XLII (306) 2013 w sprawie skargi
Uchwała nr XLII (307) 2013 w sprawie gospodarki niskoemisyjnej
Uchwała nr XLII (308) 2013 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko
Uchwała nr XLII (309) 2013 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko-Sterkowiec

Uchwały z dn. 25.10.13

Uchwała nr XLI (289) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XLI (290) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLI (291) 2013 w sprawie punktu katechetycznego

Uchwały z dn. 25.09.13

Uchwała nr XL (280) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XL (281) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XL (282) 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XL (283) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XL (284) 2013 w sprawie konsultacji
Uchwała nr XL (285) 2013 w sprawie pomnika natury
Uchwała nr XL (286) 2013 w sprawie naruszenia prawa
Uchwała nr XL (287) 2013 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XL (288) 2013 w sprawie boiska w Szczepanowie

Uchwały z dn. 05.08.13

 w sprawie boiska w Mokrzysce
w sprawie uchwały budżetowej

Uchwały z dn. 26.06.13

Uchwała nr XXXVIII (268) 2013 w sprawie sprawozdania finansowego
Uchwała nr XXXVIII (269) 2013 w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Uchwała nr XXXVIII (270) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XXXVIII (271) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXVIII (272) 2013 w sprawie opłaty skarbowej
Uchwała nr XXXVIII (273) 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XXXVIII (274) 2013 w sprawie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
Uchwała nr XXXVIII (275) 2013 w sprawie bonifikaty na mieszkanie
Uchwała nr XXXVIII (276) 2013 w sprawie bonifikaty na mieszkanie
Uchwała nr XXXVIII (277) 2013 w sprawie budynku PKP Sterkowiec

Uchwały z dn. 29.05.13

Uchwała nr XXXVII (258) 2013w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXXVII (259) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXVII (260) 2013 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu
Uchwała nr XXXVII (261) 2013 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz ZMds.WiK
Uchwała nr XXXVII (262) 2013 w sprawie sprawozdania finansowego PiMBP
Uchwała nr XXXVII (263) 2013 w sprawie sprawozdania finansowego MOK
Uchwała nr XXXVII (264) 2013 w sprawie zmiany wzoru deklaracji śmieciowej
Uchwała nr XXXVII (265) 2013 w sprawie skargi na działalność Burmistrza
Uchwała nr XXXVII (266) 2013 w sprawie planu odnowy Okocimia
Uchwała nr XXXVII (267) 2013 w sprawie zasad sprzedaży alkoholi

Uchwały z dn. 24.04.13

Uchwała nr XXXV (253) 2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXXV (254) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXV (255) 2013 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XXXV (256) 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010
Uchwała nr XXXV (257) 2013 w sprawie zaopatrzenia w wodę sołectwa Poręba Spytkowska

Uchwały z dn. 14.03.13

Uchwała nr XXXIV (239) 2013 w sprawie skargi do sądu
Uchwała nr XXXIV (240) 2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXXIV (241) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXIV (242) 2013 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XXXIV (243) 2013 w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała nr XXXIV (244) 2013 w sprawie planu zagospodarowania terenu „przy szpitalu”
Uchwała nr XXXIV (245) 2013 w sprawie opieki nad zwierzętami
Uchwała nr XXXIV (246) 2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku w Gminie
Uchwała nr XXXIV (247) 2013 w sprawie powierzenia MZGM obowiązkowego zadania własnego
Uchwała nr XXXIV (248) 2013 w sprawie upoważnienia dla MZGM
Uchwała nr XXXIV (249) 2013 w sprawie opłaty za odpady komunalne
Uchwała nr XXXIV (250) 2013 w sprawie ustalenia metody opłaty za odpady komunalne
Uchwała nr XXXIV (251) 2013 w sprawie wzoru deklaracji za odpady komunalne
Uchwała nr XXXIV (252) 2013 w sprawie planu odnowy Okocimia

Uchwały z dn. 30.01.13

Uchwała nr XXXIII (233) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXIII (234) 2013 w sprawie mienia komunalnego Gminy
Uchwała nr XXXIII (235) 2013 w sprawie gospodarowania zasobami mieszkalnymi Gminy
Uchwała nr XXXIII (236) 2013 w sprawie planów pracy komisji
Uchwała nr XXXIII (237) 2013 w sprawie boiska sportowego – Bucze
Uchwała nr XXXIII (238) 2013 w sprawie przystąpienia do projektu z zakresu odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim


12 / 2018. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.

Plik PDF – Informacja PSZOK 2018.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
Fax 14 66 30 545, e-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: concursos-brasil.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK – odbiorze odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Brzesko do Punktu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r, poz. 1289), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz zapisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
roczna: 171 600,00 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.12.2018.ZM z dnia 22 październik 2018 roku