2003-2004

Uchwały z dn. 30.12.04

Uchwała nr XXVII(170) 2004
Uchwała nr XXVII(171) 2004
Uchwała nr XXVII(172) 2004
Uchwała nr XXVII(173) 2004
Uchwała nr XXVII(174) 2004
Uchwała nr XXVII(175) 2004
Uchwała nr XXVII(176) 2004
Uchwała nr XXVII(177) 2004
Uchwała nr XXVII(178) 2004

Uchwały z dn. 02.12.04

Uchwała nr XXVI(157) 2004
Uchwała nr XXVI(158) 2004
Uchwała nr XXVI(159) 2004
Uchwała nr XXVI(160) 2004
Uchwała nr XXVI(161) 2004
Uchwała nr XXVI(162) 2004
Uchwała nr XXVI(163) 2004
Uchwała nr XXVI(164) 2004
Uchwała nr XXVI(165) 2004
Uchwała nr XXVI(166) 2004
Uchwała nr XXVI(167) 2004
Uchwała nr XXVI(168) 2004
Uchwała nr XXVI(169) 2004

Uchwały z dn. 27.10.04

Uchwała nr XXV(148) 2004
Uchwała nr XXV(149) 2004
Uchwała nr XXV(150) 2004
Uchwała nr XXV(151) 2004
Uchwała nr XXV(152) 2004
Uchwała nr XXV(153) 2004
Uchwała nr XXV(154) 2004
Uchwała nr XXV(155) 2004
Uchwała nr XXV(156) 2004

Uchwały z dn. 08.09.04

Uchwała nr XXIV(140) 2004
Uchwała nr XXIV(141) 2004
Uchwała nr XXIV(142) 2004
Uchwała nr XXIV(143) 2004
Uchwała nr XXIV(144) 2004
Uchwała nr XXIV(145) 2004
Uchwała nr XXIV(146) 2004
Uchwała nr XXIV(147) 2004

Uchwały z dn. 28.07.04

Uchwała nr XXIII(138) 2004
Uchwała nr XXIII(139) 2004

Uchwały z dn. 30.06.04

Uchwała nr XXII(136) 2004
Uchwała nr XXII(137) 2004

Uchwały z dn. 11.06.04

Uchwała nr XXI(134) 2004
Uchwała nr XXI(135) 2004

Uchwały z dn. 25.05.04

Uchwała nr XX(129) 2004
Uchwała nr XX(130) 2004
Uchwała nr XX(131) 2004
Uchwała nr XX(132) 2004
Uchwała nr XX(133) 2004

Uchwały z dn. 28.04.04

Uchwała nr XIX(124) 2004
Uchwała nr XIX(125) 2004
Uchwała nr XIX(126) 2004
Uchwała nr XIX(127) 2004
Uchwała nr XIX(128) 2004

Uchwały z dn. 31.03.04

Uchwała nr XVIII(114) 2004
Uchwała nr XVIII(115) 2004
Uchwała nr XVIII(116) 2004
Uchwała nr XVIII(117) 2004
Uchwała nr XVIII(118) 2004
Uchwała nr XVIII(119) 2004
Uchwała nr XVIII(120) 2004
Uchwała nr XVIII(121) 2004
Uchwała nr XVIII(122) 2004
Uchwała nr XVIII(123) 2004

Uchwały z dn. 26.02.04

Uchwała nr XVII(112) 2004
Uchwała nr XVII(113) 2004

Uchwały z dn. 28.01.04

Uchwała nr XVI(101) 2004
Uchwała nr XVI(102) 2004
Uchwała nr XVI(103) 2004
Uchwała nr XVI(104) 2004
Uchwała nr XVI(105) 2004
Uchwała nr XVI(106) 2004
Uchwała nr XVI(107) 2004
Uchwała nr XVI(108) 2004
Uchwała nr XVI(109) 2004
Uchwała nr XVI(110) 2004
Uchwała nr XVI(111) 2004

Uchwały z dn. 29.12.03

Uchwała nr XV(94) 2003
Uchwała nr XV(95) 2003
Uchwała nr XV(96) 2003
Uchwała nr XV(97) 2003
Uchwała nr XV(98) 2003
Uchwała nr XV(99) 2003
Uchwała nr XV(100) 2003

Uchwały z dn. 05.12.03

Uchwała nr XIV(79) 2003
Uchwała nr XIV(80) 2003
Uchwała nr XIV(81) 2003
Uchwała nr XIV(82) 2003
Uchwała nr XIV(83) 2003
Uchwała nr XIV(84) 2003
Uchwała nr XIV(85) 2003
Uchwała nr XIV(86) 2003
Uchwała nr XIV(87) 2003
Uchwała nr XIV(88) 2003
Uchwała nr XIV(89) 2003
Uchwała nr XIV(90) 2003
Uchwała nr XIV(91) 2003
Uchwała nr XIV(92) 2003
Uchwała nr XIV(93) 2003

Uchwały z dn. 29.10.03

Uchwała nr XII(71) 2003
Uchwała nr XII(72) 2003
Uchwała nr XII(73) 2003
Uchwała nr XII(74) 2003
Uchwała nr XII(75) 2003
Uchwała nr XII(76) 2003
Uchwała nr XII(77) 2003
Uchwała nr XII(78) 2003

Uchwały z dn. 27.08.03

Uchwała nr XI(66) 2003
Uchwała nr XI(67) 2003
Uchwała nr XI(68) 2003
Uchwała nr XI(69) 2003
Uchwała nr XI(70) 2003

Uchwały z dn. 30.07.03

Uchwała nr X(65) 2003

Uchwały z dn. 25.06.03

Uchwała nr IX(57) 2003
Uchwała nr IX(58) 2003
Uchwała nr IX(59) 2003
Uchwała nr IX(60) 2003
Uchwała nr IX(61) 2003
Uchwała nr IX(62) 2003
Uchwała nr IX(63) 2003
Uchwała nr IX(64) 2003

Uchwały z dn. 28.05.03

Uchwała nr VIII(47) 2003
Uchwała nr VIII(48) 2003
Uchwała nr VIII(49) 2003
Uchwała nr VIII(50) 2003
Uchwała nr VIII(51) 2003
Uchwała nr VIII(52) 2003
Uchwała nr VIII(53) 2003
Uchwała nr VIII(54) 2003
Uchwała nr VIII(55) 2003
Uchwała nr VIII(56) 2003

Uchwały z dn. 28.04.03

Uchwała nr VII(45) 2003
Uchwała nr VII(46) 2003

Uchwały z dn. 26.03.03

Uchwała nr VI(40) 2003
Uchwała nr VI(41) 2003
Uchwała nr VI(42) 2003
Uchwała nr VI(43) 2003
Uchwała nr VI(44) 2003

Uchwały z dn. 27.02.03

Uchwała nr V(34) 2003
Uchwała nr V(35) 2003
Uchwała nr V(36) 2003
Uchwała nr V(37) 2003
Uchwała nr V(38) 2003
Uchwała nr V(39) 2003

12 / 2018. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.

Plik PDF – Informacja PSZOK 2018.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
Fax 14 66 30 545, e-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: concursos-brasil.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK – odbiorze odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Brzesko do Punktu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r, poz. 1289), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz zapisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
roczna: 171 600,00 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.12.2018.ZM z dnia 22 październik 2018 roku