wnioski 2010

Posiedzenie Komisji ZPSiR z 14.07.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 21.06.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 23.04.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 26.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 24.02.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 20.01.2010r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji Statutowej z 20.10.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Statutowej z 30.08.2010r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 10.11.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 30.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 13.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 13.08.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 23.06.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 12.04.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 25.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 17.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 25.02.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 13.01.2010r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji PPPiP z 24.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 13.08.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 09.07.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 16.06.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 14.05.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 16.04.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 24.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 18.02.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 20.01.2010r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji OKiS z 20.10.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 29.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 31.08.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 18.06.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 21.05.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 23.04.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 23.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 19.02.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 18.01.2010r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 27.12.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 20.10.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 22.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 17.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 11.08.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 07.07.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 23.06.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 17.05.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 14.04.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 25.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 19.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 17.02.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 13.01.2010r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji GF z 25.10.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 28.09.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 20.08.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 21.06.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 20.05.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 26.04.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 22.03.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 26.02.2010r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 25.01.2010r. (pobierz)

12 / 2018. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.

Plik PDF – Informacja PSZOK 2018.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
Fax 14 66 30 545, e-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: concursos-brasil.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK – odbiorze odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Brzesko do Punktu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r, poz. 1289), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz zapisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
roczna: 171 600,00 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.12.2018.ZM z dnia 22 październik 2018 roku