2002-2006

 

Protokół z dnia 20 listopada 2002 r. nr I/2002 (pobierz)
Protokół z dnia 4 grudnia 2002 r. nr II/2002 (pobierz)
Protokół z dnia 31 grudnia 2002 r. nr III/2002 (pobierz)
 

 

Protokół z dnia 23 stycznia 2003 r. nr IV/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 27 luty 2003 r. nr V/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 26 marca 2003 r. nr VI/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 28 kwietnia 2003 r. nr VII/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 28 maja 2003 r. nr VIII/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 25 czerwca 2003 r. nr IX/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 30 lipca 2003 r. nr X/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 27 sierpnia 2003 r. nr XI/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 25 września 2003 r. nr XII/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 29 października 2003 r. nr XIII/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 5 grudnia 2003 r. nr XIV/2003 (pobierz)
Protokół z dnia 29 grudnia 2003 r. nr XV/2003 (pobierz)
 

 

Protokół z dnia 28 stycznia 2004 r. nr XVI/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 26 lutego 2004 r. nr XVII/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 31 marca 2004 r. nr XVIII/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 28 kwietnia 2004 r. nr XIX/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 25 maja 2004 r. nr XX/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 11 czerwca 2004 r. nr XXI/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XXII/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 28 lipca 2004 r. nr XXIII/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 8 września 2004 r. nr XXIV/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 27 października 2004 r. nr XXV/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 2 grudnia 2004 r. nr XXVI/2004 (pobierz)
Protokół z dnia 30 grudnia 2004 r. nr XXVII/2004 (pobierz)
 

 

Protokół z dnia 16 lutego 2005 r. nr XXVIII/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 30 marca 2005 r. nr XXIX/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 27 kwietnia 2005 r. nr XXX/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 25 maja 2005 r. nr XXXI/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 29 czerwca 2005 r. nr XXXII/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 27 lipca 2005 r. nr XXXIII/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 10 sierpnia 2005 r. nr XXXIV/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 28 września 2005 r. nr XXXV/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 26 października 2005 r. nr XXXVI/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 30 listopada 2005 r. nr XXXVII/2005 (pobierz)
Protokół z dnia 28 grudnia 2005 r. nr XXXVIII/2005 (pobierz)
 

 

Protokół z dnia 25 stycznia 2006 r. nr XXXIX/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 15 marca 2006 r. nr XL/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 26 kwietnia 2006 r. nr XLI/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 31 maja 2006 r. nr XLII/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 28 czerwca 2006 r. nr XLIII/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 30 sierpnia 2006 r. nr XLIV/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 27 września 2006 r. nr XLV/2006 (pobierz)
Protokół z dnia 25 października 2006 r. nr XLVI/2006 (pobierz)

12 / 2018. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.

Plik PDF – Informacja PSZOK 2018.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
Fax 14 66 30 545, e-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: concursos-brasil.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK – odbiorze odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Brzesko do Punktu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r, poz. 1289), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz zapisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
roczna: 171 600,00 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.12.2018.ZM z dnia 22 październik 2018 roku