LV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

LV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 26 września ( środa )  2018 roku o godzinie 10.00.      Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje Radnych.
 4. Zapytania Radnych.
 5. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.

( inf. email)

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Brzesko.
 3. Analiza i ocena wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku – wyrażenie opinii.
 4. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. ( inf. email)
 5. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. ( inf. email)
 6. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta. ( inf. email)
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
  31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • zmiany uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 • wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu;
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

        

         mgr Krzysztof Ojczyk

Czytaj więcej...

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych, odbędzie się w dniu: 26 WRZEŚNIA 2018 roku /ŚRODA / o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ulica Głowackiego 51

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie TYTUŁÓW HONOROWYCH „MEDAL NA WSTĘDZE ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BRZESKA”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych

mgr Adam Kwaśniak

Czytaj więcej...

Zakończenie sezonu motocyklowego

30 września, na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach odbędzie się Zakończenie VII Sezonu Motocyklowego. Organizatorami wydarzenia

Czytaj więcej...

Nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju 119 I piętro,
tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1097/87,

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0354 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00053679/5
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bp.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    parking o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    3,16 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    10-go  każdego miesiąca,

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1262/7
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0020 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00061095/6
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Solskiego

 

Teren jest sklasyfikowany jako  B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2  do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku

Þ

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

Czytaj więcej...

Działka do zbycia przy skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością  Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Poniższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21  dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119, tel. 146865157

 

1 Numer działki ewidencyjnej 2562/1
2 Powierzchnia działki 0,0424 ha
3 Położenie Miasto Brzesko
4 Numer księgi wieczystej Działka powstała z podziału działki 2562 obj. księgą wieczystą nr
TR1B/ 00034385/8
5 Opis nieruchomości Nieruchomość o kształcie trójkąta, zabudowana budynkiem handlowym wybudowanym przez Dzierżawcę w katastrze nieruchomości oznaczona jako Bi, położona przy skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Konstytucji 3 Maja
6 Forma zbycia Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz dzierżawcy Pani M.C., która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,  zabudowała ją na podstawie zezwolenia na budowę
7 Cena Cena za całą nieruchomość 147 700,00 złotych, w tym:

wartość gruntu – 67 000,00 złotych

wartość nakładów poniesionych przez nabywającego – 80 700,00 złotych

 

cenę zbycia gruntu 67 000,00 złotych

+ podatek VAT w wysokości 23 %.

9 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 02.11.2018r.  włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu )

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Małopolska niania

Od 1500 zł do nawet 2100 zł dopłaty do opiekunki dla dziecka – na taką pomoc co miesiąc będą mogli liczyć rodzice, którzy zakwalifikują

Czytaj więcej...

Konferencja zaliczona – czekamy na efekty

1 września 2018 r. w Brzesku odbyła się II Konferencja Pszczelarska, wykładowcami byli doskonali pszczelarze-praktycy, między innymi

Czytaj więcej...

Dobry czas na pracę

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST” mający na celu aktywizację osób niepracujących, 

Czytaj więcej...

Zakończenie VII sezonu motocyklowego

Dnia 30 września br. zapraszamy na Wzgórze Bocheniec, gdzie mszą św., paradą motocyklową i  dobrą zabawą zakończymy tegoroczny sezon motocyklowy.

Czytaj więcej...

Głosuj na festiwal soli i chmielu

Jeśli skończyłeś 16 lat i  jesteś mieszkańcem Małopolski weź udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego i poprzyj nasz wspaniały festiwal. Będzie to promocja bocheńskiego i brzeskiego dorobku kulturowego oraz turystycznego połączona z występami rodzimych zespołów oraz największych gwiazd muzyki pop.

Czytaj więcej...