Gmina Brzesko rozwija się z pomocą środków unijnych

Gmina Brzesko rozwija się z pomocą środków unijnych

W 2018 roku  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym już po raz ósmy przedstawił wyniki rankingu, w którym wyłaniane są najlepsze gminy pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane  były wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W rankingu MISTiA i GUS-u liderem powiatu brzeskiego została gmina Brzesko.

Czytaj więcej...

Zbiórka dla Weroniki trwa!

Od wczoraj trwa zbiórka publiczna dla Weroniki, którą prowadzi Komitet Społeczny „Razem Raźniej” działający przy Szczepie Czarnym im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik. Patrole harcerskie w pełnym umundurowaniu z plakatami i oklejonymi puszkami spotkać można jeszcze dzisiaj i jutro w kilkunastu miejscach w okolicy! Będą to na pewno niżej wymienione lokalizacje.

Czytaj więcej...

Bezpieczniej dla uczniów

Ponad 100 tysięcy złotych kosztowała budowa kilkudziesięciometrowego chodnika wraz z dodatkowym parkingiem przy budynku szkoły

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu  20 września 2018  roku / czwartek / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  23 sierpnia  2018.
  ( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .)
 2. Informacja Biura Promocji z realizacji działań promocyjno – kulturalnych.
 3. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 r.
 4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
 5. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu   sierpniu br.

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku – Jarosław Sorys

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 19 września  2018 roku (środa  )  o godzinie 9.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.( inf.email)
 2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 r. w zakresie spraw oświatowych.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów uchwał. ( Inf. email)

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                        mgr Bogusław Babicz

Czytaj więcej...

Najem lokalu na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem  lokalu:  nr 6 w pawilonie handlowym  A – o pow. 14,4 m2 zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

        Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  o godz. 1000, w sali obrad .

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 40,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
 3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 5 października 2018r.
 4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2019 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 121 z późn. zm.).

 

 1. Wadium w następującej wysokości:

– 1728,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych    00/100),

 

należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 25 września 2018r. lub na konto nr: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 25 września 2018r.(wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 25 września 2018r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).

Przy wpłacie wadium oferent powinien podać numer lokalu na który dokonuje wpłaty.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
  z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).

Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro),
w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej: www.brzesko.pl/nieruchomości.

 1. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
  do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
 2. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
  w terminie do 7 -miu dni,
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji w sprawie najmu ww. lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14-  68-65-157.

Oświadczenie oferenta, regulamin przetargu, umowa najmu lokalu

Czytaj więcej...

Trudna walka z barszczem Sosnowskiego

Urząd Miejski zakończył tegoroczne działania zmierzające do likwidacji toksycznego barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Brzesko.

Czytaj więcej...

Obchody 85-lecia Okocimskiego Klubu Sportowego – transmisja na żywo

W czwartek 6 września mięło 85 lat od zatwierdzenia przez ówczesnego wojewodę krakowskiego statutu Okocimskiego Klubu Narciarskiego,

Czytaj więcej...

Program „Czyste powietrze” – spotkanie 19.09.2018 r.

W ramach rządowego programu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Zlot zabytkowych pojazdów militarnych

Klub Zabytkowych Pojazdów Militarnych Jeep Willys organizuje zlot zabytkowych samochodów wojskowych. Wozy wystawione będą na

Czytaj więcej...