LV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 26 września ( środa )  2018 roku o godzinie 10.00.      Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje Radnych.
 4. Zapytania Radnych.
 5. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.

( inf. email)

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Brzesko.
 3. Analiza i ocena wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku – wyrażenie opinii.
 4. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. ( inf. email)
 5. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. ( inf. email)
 6. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta. ( inf. email)
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
  31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • zmiany uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 • wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu;
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

        

         mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.