Działka do zbycia przy skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością  Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Poniższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21  dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119, tel. 146865157

 

1 Numer działki ewidencyjnej 2562/1
2 Powierzchnia działki 0,0424 ha
3 Położenie Miasto Brzesko
4 Numer księgi wieczystej Działka powstała z podziału działki 2562 obj. księgą wieczystą nr
TR1B/ 00034385/8
5 Opis nieruchomości Nieruchomość o kształcie trójkąta, zabudowana budynkiem handlowym wybudowanym przez Dzierżawcę w katastrze nieruchomości oznaczona jako Bi, położona przy skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Konstytucji 3 Maja
6 Forma zbycia Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz dzierżawcy Pani M.C., która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,  zabudowała ją na podstawie zezwolenia na budowę
7 Cena Cena za całą nieruchomość 147 700,00 złotych, w tym:

wartość gruntu – 67 000,00 złotych

wartość nakładów poniesionych przez nabywającego – 80 700,00 złotych

 

cenę zbycia gruntu 67 000,00 złotych

+ podatek VAT w wysokości 23 %.

9 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 02.11.2018r.  włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu )

 

 

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.