Uproszczona oferta

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grupy odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego, dla zadania publicznego „Udział w rozgrywkach tenisa stołowego (V liga rejon Tarnów), turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, organizacja treningów tenisa stołowego prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, w tym treningów dla dzieci i młodzieży, udział w turniejach organizowanych przez Krakowski Związek Tenisa Stołowego, jak również Tarnowski Związek Tenisa Stołowego”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ), przez Ludowy Klub Sportowy „Vocovia” Wokowice.

Jednocześnie informujemy, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Gmina Brzesko niezwłocznie podejmie decyzję o zawarciu umowy z oferentem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.