„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””, którego wnioskodawcą jest: „ECI” Spółka zo. o. Sp. k., 32-851 Jadowniki, ul. Osiedle Kolejowe 12.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie miejscowości Jadowniki na działkach nr: 495, 496, 497/1, 498, 499, 503, 504, 505, 506, 507, 508/14, 508/2, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515/11, 516/1, 516/6, 517/4, 518/4, 519, 520, 521/4, 522/1, 523/1, 523/2, 525/9, 526, 528/4, 529/5, 532, 534/2, 535, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 546/1, 546/2, 547, 548, 549, 550/1, 550/2, 554/1, 554/4, 555/1, 555/2, 556/1, 6137, 6308,

z wniosku: „ECI” Spółka zo. o. Sp. k., 32-851 Jadowniki, ul. Osiedle Kolejowe 12.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 ustawy  ooś, tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Referatu  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Głowackiego 51 pok. 109, I piętro  lub też na piśmie, składając je w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku lub też przesyłając je na adres: Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05.09.2018 r.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.