LIV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję LIV Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;  29 sierpnia ( środa )  2018 roku o godzinie 10.0.     Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniu 30 maja i 27 czerwca 2018 roku.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 11. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
 12. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników;
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania;
 • nadania nazwy „Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego”;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce przez nabywającego;
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku administracyjnym w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 stanowiącym współwłasność Gminy Brzesko i Starostwa Powiatowego;
 • zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności;
 • ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko;
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokoły z sesji  RM z dnia 30 maja i 27 czerwca  2018 roku są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.p.13.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

        

         mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.