LIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku
stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję LIII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 27 czerwca ( środa ) 2018 roku o godzinie 10.00. Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.
Proponowany porządek obrad sesji :
1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
4.
Interpelacje Radnych.
5.
Zapytania Radnych.
6.
Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
7.
Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
8.
Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
9.
Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
10.
Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
11.
Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
12.
Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko.
13.
Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko. (email).
14.
Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko ( RPWiK, MPK, MPEC, BZK, MZGM) – (email).
15.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1)
wynagrodzenia Burmistrza Brzeska;
2)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2017;
3)
absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2017;
– odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
– dyskusja.
4)
zmiany uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników;
5)
upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.”
Remont odcinka u. Czerwona Droga” w Okocimiu o długości ok.0,2 km”;
6)
wyrażenia woli wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej oraz placówki edukacyjnej w miejscowości
Mokrzyska” w zakresie budynku administracji samorządowej.
16.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18.
Wolne wnioski i zapytania.
19.
Zamknięcie obrad sesji.
Protokół z sesji RM z dnia 25 kwietnia 2018 roku jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.p.13.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.