LII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;  30 maja   ( środa )  2018 roku o godzinie 10.0.   Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom zawodów kręglarskich i pływackich.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 marca 2018 roku.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania Radnych.
 7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  umorzenia postępowania skargowego;

2) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Brzeska;

3) przekazania skargi.

 1. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 2. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 3. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2017. ( inf.email)
 6. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r. ( inf.email)
 7. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
  ( inf.email)
 8. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe. ( inf.email)
 9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r. ( inf.email)
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
 • zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
  31 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych;
 • zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z sesji RM z dnia 28 marca 2018 roku jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.p.13.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

    

     mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.