Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia: 15 maja 2018r.  /WTOREK/  o godzinie  11 00  w sali  obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, Głowackiego 51.

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Analiza skargi Pani J.F
  2. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r. Wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu. Przygotowanie i przedstawienie komisji do zaopiniowania wniosku w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzeska oraz  przesłanie  wniosku, celem zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową i przedłożenie wniosku Radzie Miejskiej.
  4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.
  5. Przyjęcie protokołu z dnia 19 stycznia 2018r.
  6. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                                     Rady Miejskiej w Brzesku

 

 Barbara Borowiecka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.