Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Brzesku

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.11.2017.RC z dnia 26.03.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych o centrum badawczo – rozwojowe” w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 47 na działce nr 554/22.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.11.2017.RC z dnia 26.03.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych o centrum badawczo – rozwojowe” w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 47 na działce nr 554/22.

Wnioskodawca:  „K & K Recykling System” Paweł Kuta 32-800 Brzesko, ul. Szczepanowska 47.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.