L Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień  28 MARCA  ( środa )  2018 roku o godzinie 10.0.   Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji uroczystej odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. oraz 7 marca 2018r.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 11. Informacja Wiceprezesa Spółki MPEC dot. bieżącej sytuacji spółki MPEC w Brzesku, a w szczególności co do  wątpliwości  zgodnego z prawem  odwołania dotychczasowego Prezesa Spółki MPEC Pana Pawła Majewskiego.
 12. Szczegółowe przedstawienie przez Wiceprezesa Spółki MPEC Spółko z o.o. strategii i planów rozwoju spółki na najbliższe dwa lata.
 13. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko wraz obszarami przeznaczonymi pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.( inf.email)
 14. Informacja na temat stanu dróg po okresie zimowym. ( inf.email)
 15. Informacja o założeniach w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom. ( inf.email)
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Projektu zmiany Uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.
 • podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze;
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska;
 • …….. zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ WYŁOŻONY DO WGLĄDU W BIURZE RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU UM UL.GŁOWACKIEGO 51

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

      

             mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.