Uproszczona oferta

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grupy odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego, dla zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja szkolenia piłkarskiego”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ) przez UKS Football Academy Brzesko.
Jednocześnie informujemy, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Gmina Brzesko niezwłocznie podejmie decyzję o zawarciu umowy z oferentem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.