Wsparcie dla przedsiębiorczych

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR) oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. (CBMZ) dysponują ofertą dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców prowadzących działalność  od co najmniej 24 miesięcy i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. Małopolskiego.

Kwota pożyczki: od 10 tysięcy złotych do 1miliona złotych, wkład własny nie jest wymagany. Pożyczki mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,  zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:
-inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
-rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
-inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
-wdrażanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystanie surowców,
-finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Okres spłaty – max 7 lat ( 84 m-ce), w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy. Oprocentowanie:
– preferencyjne: 1,85% w skali roku (pożyczki z pomocą de minimis) – dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej
– rynkowe: od 2,85% w skali roku – dla pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Oprocentowanie pożyczek jest stałe w całym okresie finansowania. Brak jakichkolwiek dodatkowych opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.
Pełna informacja na stronie:

mpozyczka
.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.