Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego na potrzeby rozbioru, konfekcjonowania i przetwórstwa mięsa drobiowego.

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.1.2018.RC z dnia 16.02.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego na potrzeby rozbioru, konfekcjonowania i przetwórstwa mięsa drobiowego” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 346/4 i 346/6 w Brzesku przy ul. Solskiego.

 

Brzesko, dnia 19.02.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.1.2018.RC z dnia 16.02.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego na potrzeby rozbioru, konfekcjonowania i przetwórstwa mięsa drobiowego” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 346/4 i 346/6 w Brzesku przy ul. Solskiego.

Wnioskodawca:  PHPU „IMEX Marek – Sala” Sp.zo. o., 32-800 Brzesko ul. Dworcowa 12.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.