Przetargi

17 / 2016. Ogłoszenie anulowane.

ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Numer ogłoszenia: 153878 – 2016; data zamieszczenia: 28.11.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153378 – 2016 data 14.11.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: całość.
W ogłoszeniu jest: Brzesko: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej – roboty dodatkowe Numer ogłoszenia: 153378 – 2016; data zamieszczenia: 14.11.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej – roboty dodatkowe. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na podstawie protokołu konieczności Zamawiający dodatkowo zlecił wykonanie krat stalowych na wjazdy do posesji przez korytka ściekowe. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2016. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Marek Stochel – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – FILAR, ul. Dębcza 65, 32-700 Bochnia, ul. Dębcza 65, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7380,00 Oferta z najniższą ceną: 7380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7380,00 Waluta: PLN . ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zamówienia dodatkowego udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjęte ono jest zamówieniem podstawowym i nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a wykonanie jego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a zarazem wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego co jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp.
W ogłoszeniu powinno być: Anulowano ogłoszenie w całości.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: całość.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Anulowano ogłoszenie w całości w związku z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 listopada 2016 roku – Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w przepisach przejściowych.

_________________________________________________________________________
ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
ZPKG.XIII.271.2.17.2016.ZM z dnia 28 listopada 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej – roboty dodatkowe.
Numer ogłoszenia: 153378 – 2016; data zamieszczenia: 14.11.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej – roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na podstawie protokołu konieczności Zamawiający dodatkowo zlecił wykonanie krat stalowych na wjazdy do posesji przez korytka ściekowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Stochel – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – FILAR, ul. Dębcza 65, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7380,00

Oferta z najniższą ceną: 7380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7380,00

Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienia dodatkowego udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjęte ono jest zamówieniem podstawowym i nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
Jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a wykonanie jego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
a zarazem wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego co jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp.
_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
ZPKG.XIII.271.2.17.2016.ZM z dnia 14 listopada 2016 roku

Czytaj więcej...

16 / 2016. Ogłoszenie anulowane.

ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Numer ogłoszenia: 153888 – 2016; data zamieszczenia: 28.11.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150566 – 2016 data 05.10.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: całość.
W ogłoszeniu jest: Brzesko: Konserwacja rowów odwadniających w Gminie Brzesko – roboty uzupełniające Numer ogłoszenia: 150566 – 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja rowów odwadniających w Gminie Brzesko – roboty uzupełniające. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Konserwacja 5000 mb rowów – polega na pogłębianiu, odmulaniu i profilowaniu skarp, likwidacji samosiewek, koszeniu rowów oraz czyszczeniu przepustów. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Małgorzata Koczwara, Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo – Transportowych, WOLANKA, Wola Dębińska 190, 32-852 Dębno, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19650,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 24150,00 Oferta z najniższą ceną: 24150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24150,00 Waluta: PLN . ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zamówienia uzupełniającego udzielono, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Stanowi ono nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – konserwacja rowów. Spełnia zatem art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp.
W ogłoszeniu powinno być: Anulowano ogłoszenie w całości.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: całość.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Anulowano ogłoszenie w całości w związku z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 listopada 2016 roku – Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w przepisach przejściowych.

_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV- 45.24.64.00 – 7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
ZPKG.XIII.271.2.16.2016.ZM z dnia 28 listopada 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Konserwacja rowów odwadniających w Gminie Brzesko – roboty uzupełniające
Numer ogłoszenia: 150566 – 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja rowów odwadniających w Gminie Brzesko – roboty uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Konserwacja 5000 mb rowów – polega na pogłębianiu, odmulaniu i profilowaniu skarp, likwidacji samosiewek, koszeniu rowów oraz czyszczeniu przepustów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Koczwara, Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo – Transportowych, WOLANKA, Wola Dębińska 190, 32-852 Dębno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24150,00

Oferta z najniższą ceną: 24150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24150,00

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienia uzupełniającego udzielono, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Stanowi ono nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – konserwacja rowów. Spełnia zatem art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp.

_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV- 45.24.64.00 – 7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
ZPKG.XIII.271.2.16.2016.ZM z dnia  5 października 2016 roku

Czytaj więcej...

15 / 2016. Ogłoszenie anulowane.

ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Numer ogłoszenia: 153890 – 2016; data zamieszczenia: 28.11.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150510 – 2016 data 05.10.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: całość.
W ogłoszeniu jest: Brzesko: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole – roboty dodatkowe Numer ogłoszenia: 150510 – 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole – roboty dodatkowe. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana posadzki z paneli podłogowych, malowanie kaloryferów,obudowa rur c.o.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.12.00-2. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2016. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Wacław Jawor, Usługi Remontowo – Budowlane, JAWOR, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6449,95 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7933,44 Oferta z najniższą ceną: 7933,44 / Oferta z najwyższą ceną: 7933,44 Waluta: PLN . ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zamówienia dodatkowego udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjęte ono jest zamówieniem podstawowym i nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a wykonanie jego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a zarazem wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego co jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp.
W ogłoszeniu powinno być: Anulowano ogłoszenie w całości.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: całość.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Anulowano ogłoszenie w całości w związku z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 listopada 2016 roku – Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w przepisach przejściowych.

_________________________________________________________________________
ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV- 45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.15.2016.ZM z dnia 28 listopada 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole – roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 150510 – 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole – roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana posadzki z paneli podłogowych, malowanie kaloryferów,obudowa rur c.o..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wacław Jawor, Usługi Remontowo – Budowlane, JAWOR, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6449,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7933,44

Oferta z najniższą ceną: 7933,44 / Oferta z najwyższą ceną: 7933,44

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienia dodatkowego udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjęte ono jest zamówieniem podstawowym i nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a wykonanie jego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a zarazem wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego co jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp.

_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV- 45.00.00.00 – 7  Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.15.2016.ZM z dnia 5 października 2016 roku

Czytaj więcej...

14 / 2016. Budowa ulic Jana Pawła II, gen, Wł. Sikorskiego , Odrodzenia, Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku – etap II – roboty dodatkowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Budowa ulic Jana Pawła II, gen, Wł. Sikorskiego , Odrodzenia, Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku – etap II – roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 167943 – 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic Jana Pawła II, gen, Wł. Sikorskiego , Odrodzenia, Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku – etap II – roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na podstawie protokołu konieczności Zamawiający zlecił z wolnej ręki wykonanie następujących robót dodatkowych: -wykonanie dodatkowej studni ściekowej z wpustem deszczowym w km 0+224 str. prawa, – miejscowe wzmocnienie gruntu na pow. 138,6 m2 warstwą gr. 25cm po zagęszczeniu , – regulacja dodatkowych 2 szt. studni , – wykonanie dodatkowej nawierzchni na połączeniu ulicy Jana Pawła II z istniejącą drogą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bożena Krzyżak i Wojciech Krzyżak ReDrog S.C. Porąbka Iwkowska, Porąbka Iwkowska 32, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10974,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 13499,11

Oferta z najniższą ceną: 13499,11 / Oferta z najwyższą ceną: 13499,11

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, udzielono dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, niezbędne ono było do jego prawidłowego wykonania, a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych oraz gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a dodatkowo wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – podstawa prawna z art. 67 ust. 1 pkt 5 – upzp.

________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV:  45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie dróg
ZPKG.XIII.271.2.14.2016.ZM z dnia 29 lipca 2016 roku

Czytaj więcej...

13 / 2016. WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW w GMINIE BRZESKO.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW w GMINIE BRZESKO
Numer ogłoszenia: 184411 – 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149455 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW w GMINIE BRZESKO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I. Nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie Spytkowskiej. Część II. Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach. Część III. Strefa Zdrowia – Plenerowa siłownia na os. Browarna. Jak w załączniku Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 5.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie Spytkowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jadwiga Oziębło – APIS, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 38726,55

Oferta z najniższą ceną: 38726,55 / Oferta z najwyższą ceną: 49607,34

Waluta: PLN .

Część NR: 2

Nazwa: Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CROQUET Sp. z o.o., Szczodrze, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40639,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 51259,88

Oferta z najniższą ceną: 51259,88 / Oferta z najwyższą ceną: 59040,00

Waluta: PLN .

Część NR: 3

Nazwa: Strefa Zdrowia – Plenerowa siłownia na os. Browarna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jadwiga Oziębło – APIS, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27290,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17921,01

Oferta z najniższą ceną: 17921,01 / Oferta z najwyższą ceną: 28290,00

Waluta: PLN .

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 43.32.50.00–7   wyposażenie parków i placów zabaw
ZPKG.XIII.271.2.13.2016.ZM z dnia 19 sierpnia 2016 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr 13.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Numer ogłoszenia: 168097 – 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149455 – 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH/CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach./1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:/(w treści jest:-…altana drewniana z grilem…-.
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH/CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach./1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:/(w treści jest:-…altana drewniana…-.

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2
CPV: 43.32.50.00–7   wyposażenie parków i placów zabaw
ZPKG.XIII.271.2.13.2016.ZM z dnia 29 lipca 2016 roku

 

Zmiana Nr 2 treści SIWZ Nr 13

 

Odpowiedzi Nr 1 do SIWZ Nr 13

 

Zmiana Nr 1 treści SIWZ Nr 13.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Numer ogłoszenia: 165239 – 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149455 – 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.

 

Treść SIWZ Nr 13 z załącznikami.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW w GMINIE BRZESKO
Numer ogłoszenia: 149455 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: concursos-brasil.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW w GMINIE BRZESKO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I. Nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie Spytkowskiej. Część II. Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach. Część III. Strefa Zdrowia – Plenerowa siłownia na os. Browarna. Jak w załączniku Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 5..

II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie co najmniej 1 dostawą z montażem polegającą na wyposażeniu placu zabaw o wartości co najmniej – 30.000 zł netto. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe. – załącznik Nr 8 SIWZ 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 90
2 – Termin realizacji zamówienia – 10

IV.2.2)
Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania dostaw, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z dostawcą odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania urzadzenia wykonanego w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametrów technicznych nie mogą wpłynąć na wysokość ceny przyjętej w ofercie. 3) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA. 4) Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT Warunkiem takiej zmiany sa zmiany podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku WYKONAWCY wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody ZAMAWIAJĄCEGO na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez ZAMAWIAJACEGO.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: concursos-brasil.info – zakładka : PRZETARGI pozycja 13
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko,ul.Głowackiego 51,pok.109, tel.14 6865 121, 14 6863 100, wew.138,fax 14 66 30 545, w dniach pracy w godz. 7:30-15:30 e-mail; [email protected]

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest też dostarczenie i zamontowanie zabawek w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia – do wysokości posiadanych środków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie Spytkowskiej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Plac zabaw wyposażony będzie w następujące urządzenia: – zestaw zabawowy: zjeżdżalnia z wejściem drabinkowym na podest z daszkiem, pomost stały z barierkami ( dwustronnie )+ podest z zejściem po schodkach+ panel z grą kółko i krzyżyk, podest z zjeżdżalnią dla maluchów. ( wymiary zestawu max 4,25 x 370 ), – zestaw zręcznościowy -ścianka wspinaczkowa, drabinka pozioma, drabinka pionowa w środku linarium -1 szt. – wymiary zestawu około 4,10 m x 0,90 m, – tablica do rysowania 1 szt – huśtawka wagowa z oparciami 1 szt. – huśtawka podwójna z siedziskiem kubełkowym – 1 szt – sprężynowce : KUCYK i DUO ŻABKA – karuzela talerzowa z ławeczkami – ławki parkowe – 3 szt. -kosze na śmieci z daszkiem – 3 szt. – tablica A3 – regulamin A3 – strefy bezpieczeństwa piaskowe – grubość i powierzchnia strefy bezpieczeństwa dostosowana do wysokości urządzenia zabawowego tj. możliwość upadku z wysokości do 1m – grubość warstwy piasku 20 cm, możliwość upadku z wysokości powyżej 1,5 m – grubość warstwy piasku 25 cm, możliwość upadku z wysokości powyżej 2 m grubość warstwy piasku 30 cm. UWAGA: Konstrukcje urządzeń zabawowych wykonane z profili zamkniętych metalowych zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, malowane proszkowo. Daszki, barierki, zabezpieczenia z płyty HDPE. Podesty, z antypoślizgowej płyty HDPE..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. termin realizacji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Plac rekreacyjno-zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres prac : projektowany plac rekreacyjno- zabawowy zlokalizowany w sąsiedztwie Domu Ludowego i Jednostki OSP . wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: – altana drewniana z grillem – ława biesiadna – 1 szt – ławki 2 szt – 1 kosz drewniany – tablica duża + regulamin A3 – zestaw zabawowy : trójkątny podest z barierką + podest z bokami z płyty PDF + zjeżdżalnia, wymiar zestawu max 3,60m x1, 00 m, – sprężynowce 3 szt. : Auto Duo, Żabka Duo, Motyl Duo – huśtawka wagowa – 1 szt. – karuzela talerzowa z ławeczkami 1 szt. – siłownia zewnętrzna : Wioślarz – 1 szt, Motyl B / Wyciąg górny – 1szt., stepper / prasa nożna – 1 szt. – strefy bezpieczeństwa piaskowe – grubość i powierzchnia strefy bezpieczeństwa dostosowana do wysokości urządzenia zabawowego tj. możliwość upadku z wysokości do 1m – grubość warstwy piasku 20 cm, możliwość upadku z wysokości powyżej 1,5 m – grubość warstwy piasku 25 cm, możliwość upadku z wysokości powyżej 2 m grubość warstwy piasku 30 cm. UWAGA: Konstrukcje urządzeń zabawowych wykonane z profili zamkniętych metalowych zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, malowane proszkowo. Daszki, barierki, zabezpieczenia z płyty HDPE. Podesty, z antypoślizgowej płyty HDPE..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Termin realizacji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Strefa Zdrowia – Plenerowa siłownia na os. Browarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Plac wyposażony będzie w następujące urządzenia: – orbitrek pojedynczy – wyciąg górny + słup + wyciskanie siedząc – jeździec pojedynczy – 1 szt. – wioślarz pojedynczy – 1 szt. – biegacz pojedynczy – 1 szt. – twister i wahadło – 1 szt. – prasa nożna + słup + odwodziciel UWAGA: Konstrukcje urządzeń zabawowych wykonane z profili zamkniętych metalowych zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, malowane proszkowo. Daszki, barierki, zabezpieczenia z płyty HDPE. Podesty, z antypoślizgowej płyty HDPE..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Termin realizacji zamówienai – 10

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 43.32.50.00–7   wyposażenie parków i placów zabaw
ZPKG.XIII.271.2.13.2016.ZM z dnia 21 lipca 2016 roku

Czytaj więcej...

12 / 2016. Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej
Numer ogłoszenia: 147368 – 2016; data zamieszczenia: 20.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143745 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ: przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym we wrześniu 2015 roku przez Pana Stanisława Dratwę zamieszkałego Okocim ul. Cesarski Gościniec 2, 32-800 Brzesko. Zakres rzeczowy do wykonania: Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa ul. Dobrego Pasterza w Mokrzyskach wraz z budową kanalizacji opadowej: 1. Przebudowa ul. Dobrego Pasterza długość 170,09 m od km 0+000 do 0+170,09 2. Budowa kanalizacji opadowej długości 170,97 od km 0+054,72 do 0+225,69: Szerokość – jezdnia 3,00 m – pobocze 1,00 m Ogólna powierzchnia drogi po przebudowie wynosi: 680,36 m2 Uwaga 1: Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków i możliwości finansowych gminy Uwaga 2: Jeżeli w projekcie, kosztorysach czy przedmiarach projektant użył nazwy producenta materiału, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych które są podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych w kosztorysie przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia -lub równoważny-.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Stochel – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – FILAR, ul. Dębcza 65, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92978,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 114363,01

Oferta z najniższą ceną: 114363,01 / Oferta z najwyższą ceną: 166681,35

Waluta: PLN .
_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV: 45.23.31.20-6  – Roboty w zakresie budowy dróg
ZPKG.XIII.271.2.12.2016.ZM z dnia 20 września 2016 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zmiana  SIWZ

 

Treść SIWZ Nr 12 wraz z załącznikami.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej
Numer ogłoszenia: 143745 – 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: concursos-brasil.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Dobrego Pasterza wraz z budową kanalizacji opadowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ: przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym we wrześniu 2015 roku przez Pana Stanisława Dratwę zamieszkałego Okocim ul. Cesarski Gościniec 2, 32-800 Brzesko. Zakres rzeczowy do wykonania: Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa ul. Dobrego Pasterza w Mokrzyskach wraz z budową kanalizacji opadowej: 1. Przebudowa ul. Dobrego Pasterza długość 170,09 m od km 0+000 do 0+170,09 2. Budowa kanalizacji opadowej długości 170,97 od km 0+054,72 do 0+225,69: Szerokość – jezdnia 3,00 m – pobocze 1,00 m Ogólna powierzchnia drogi po przebudowie wynosi: 680,36 m2 Uwaga 1: Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków i możliwości finansowych gminy Uwaga 2: Jeżeli w projekcie, kosztorysach czy przedmiarach projektant użył nazwy producenta materiału, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych które są podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych w kosztorysie przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia -lub równoważny-..

II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 3.000,00 PLN ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz pkt 8 SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok badanego oświadczenia badane będzie posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok badanego oświadczenia badane będzie wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie drogi z kanalizacją opadową o dł. min 200 mb. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok badanego oświadczenia badane będzie wykazanie się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe – załącznik NR 8 SIWZ. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 95
2 – Okres gwarancji – 5

IV.2.2)
Nie  będzie prowadzona aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego – o czas tego wydłużenia; b) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – o czas usunięcia wady c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ – o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. 3) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametrów technicznych nie mogą wpłynąć na wysokość ceny przyjętej w ofercie. 4) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku WYKONAWCY wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody ZAMAWIAJĄCEGO na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez ZAMAWIAJACEGO.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: concursos-brasil.info – zakładka : PRZETARGI pozycja 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko,ul.Głowackiego 51,pok.110, tel.14 68 65 138, fax 14 66 30 545, w dniach pracy w godz. 7:30-15:30 e-mail; [email protected]

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 45.23.31.20-6  – Roboty w zakresie budowy dróg
ZPKG.XIII.271.2.12.2016.ZM z dnia 19 lipca 2016 roku

Czytaj więcej...

11 / 2016. Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej – przetarg Nr 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej – przetarg Nr 2
Numer ogłoszenia: 184379 – 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95295 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej – przetarg Nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na wykonanie zadania : Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej przetarg Nr 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym w czerwcu 2011 r. przez Pracownie Projektowa Ewa Wojciechowska – Skrabacz, Ilkowice ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski. Zakres rzeczowy do realizacji: Zakres rzeczowy do wykonania w II etapie : 1. Sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej dł ca 171,50mb, szerokość pasa ruchu 2,5 m, klasa techniczna – D (dojazdowa) Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : – roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórki – roboty ziemne – wytyczenie, ulicy, wykopy, nasypy, koryto z wyprofilowaniem i zagęszczeniem – wykonanie konstrukcji jezdni – warstwa wzmacniająca , podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca z asfaltu, – Budowa kanału krytego fi 80 cm na rowie – Ubezpieczenie rowu korytkami betonowymi 70/44 x 59 x 50 , – Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu (krata) mała – inwentaryzacja geodezyjna UWAGA 1: Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków i możliwości finansowych gminy UWAGA 2 Należy przyjąć grubość warstw podbudowy jak w przedmiarze. Powyższa zmiana w stosunku do grubości warstw w projekcie została uzgodniona z projektantem. UWAGA 3: Jeżeli w projekcie, kosztorysach czy przedmiarach projektant użył nazwy producenta materiału, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych, które są podane w dokumentacji projektowo- kosztorysowej.. Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych w kosztorysie przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia -lub równoważny-.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204907,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 152500,79

Oferta z najniższą ceną: 152500,79 / Oferta z najwyższą ceną: 215289,23

Waluta: PLN .
_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV: 45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
ZPKG.XIII.271.2.11.2016.ZM z dnia 19 sierpnia 2016 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść SIWZ Nr 11 z załącznikami.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko:
Numer ogłoszenia: 95295 – 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: concursos-brasil.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej – przetarg Nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na wykonanie zadania : Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej przetarg Nr 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym w czerwcu 2011 r. przez Pracownie Projektowa Ewa Wojciechowska – Skrabacz, Ilkowice ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski. Zakres rzeczowy do realizacji: Zakres rzeczowy do wykonania w II etapie : 1. Sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej dł ca 171,50mb, szerokość pasa ruchu 2,5 m, klasa techniczna – D (dojazdowa) Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : – roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórki – roboty ziemne – wytyczenie, ulicy, wykopy, nasypy, koryto z wyprofilowaniem i zagęszczeniem – wykonanie konstrukcji jezdni – warstwa wzmacniająca , podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca z asfaltu, – Budowa kanału krytego fi 80 cm na rowie – Ubezpieczenie rowu korytkami betonowymi 70/44 x 59 x 50 , – Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu (krata) mała – inwentaryzacja geodezyjna UWAGA 1: Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków i możliwości finansowych gminy UWAGA 2 Należy przyjąć grubość warstw podbudowy jak w przedmiarze. Powyższa zmiana w stosunku do grubości warstw w projekcie została uzgodniona z projektantem. UWAGA 3: Jeżeli w projekcie, kosztorysach czy przedmiarach projektant użył nazwy producenta materiału, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych, które są podane w dokumentacji projektowo- kosztorysowej.. Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych w kosztorysie przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia -lub równoważny-.

II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 5.000,00 PLN ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art.45 i art 46 upzp oraz punktem 8 SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie potwierdzenie posiadania uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o przekroju drogowym o dł. min 200 mb o nawierzchni asfaltowej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się dysponowaniem co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja- w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe. – załącznik Nr 8 SIWZ 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 95
2 – Okres gwarancji – 5

IV.2.2)
Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego – o czas tego wydłużenia; b) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – o czas usunięcia wady c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ – o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. 3) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametrów technicznych nie mogą wpłynąć na wysokość ceny przyjętej w ofercie. 4) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA. 5) Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT Warunkiem takiej zmiany sa zmiany podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: concursos-brasil.info – zakładka : PRZETARGI pozycja 11
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51. pokój nr 109, tel. 14 68 65 121, fax. 14 66 30 545 w dniach pracy w godz. 7:30-15:30,e-mail; [email protected]

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51. pokój nr 109 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in.; Brak przesłanek wynikających z art.24 ust. 2a. W przeciwnym wypadku Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę , który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
ZPKG.XIII.271.2.11.2016.ZM z dnia 21 czerwca 2016 roku

Czytaj więcej...

10 / 2016. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole
Numer ogłoszenia: 171003 – 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92013 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na wykonanie zadania: (Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój- oddziałowe Przedszkole). Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym w czerwcu 2016 r. przez: Prywatną Pracownię Projektową Alfred Budzioch, ul. Browarna 21/37, 32-800 Brzesko. Zakres rzeczowy do wykonania w tym zamówieniu obejmuje : W ramach zmiany sposobu użytkowania zachodniej części parteru budynku z przeznaczeniem na przedszkole przewiduje się wykonanie podstawowych robót jak poniżej: -wyburzenie schodów zewnętrznych od strony północnej budynku -demontaż balustrady schodów od strony zachodniej -demontaż krat okiennych na elewacji zachodniej -demontaż drzwi -demontaż posadzki z płytek PCV -skucie części okładziny schodów przy wejściu głównym do Szkoły -demontaż okienka podawczego/do powtórnego użycia/ -wyburzenie ścianek działowych -skucie tynków w pomieszczeniu byłej kotłowni -montaż nadproży na belkach stalowych -poszerzenie niektórych otworów drzwiowych -wyburzenie otworów drzwiowych i okienka podawczego oraz części ściany wewnętrznej -zamurowanie istniejących otworów drzwiowych -budowa kanału CO -likwidacja różnicy poziomu posadzki w kotłowni -wykonanie ścianek działowych -montaż drzwi, okna i okienek podawczych -wykonanie tynków części ścian i ścianek działowych -wykonanie posadzek i podług -powiększenie schodów przed wejściem głównym do Szkoły -wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych -wykonanie okładziny schodów zewnętrznych -wykonanie i montaż balustrady na schodach zewnętrznych -wykonanie termomodernizacji części elewacji zachodniej zachodniej i północnej. UWAGA 1: Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków i możliwości finansowych gminy. UWAGA 2: Jeżeli w projekcie, kosztorysach czy przedmiarach projektant użył nazwy producenta materiału, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem , że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych, które są podane w dokumentacji projektowo- kosztorysowej.. Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych w kosztorysie przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia -lub równoważny-.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo – Budowlane -JAWOR-, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149895,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 184371,22

Oferta z najniższą ceną: 184371,22 / Oferta z najwyższą ceną: 184371,22

Waluta: PLN .

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV: 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.10.2016.ZM z dnia 2 sierpnia 2016 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg Nr 10.

Odpowiedzi Nr 1 do SIWZ Nr 10 – Rysunek A 11 

Odpowiedzi Nr 1 na pytania do SIWZ nr 10

Treść SIWZ Nr 10 z załącznikami.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole
Numer ogłoszenia: 92013 – 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: concursos-brasil.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój-oddziałowe Przedszkole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na wykonanie zadania: (Zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach z przeznaczeniem na trój- oddziałowe Przedszkole). Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym w czerwcu 2016 r. przez: Prywatną Pracownię Projektową Alfred Budzioch, ul. Browarna 21/37, 32-800 Brzesko. Zakres rzeczowy do wykonania w tym zamówieniu obejmuje : W ramach zmiany sposobu użytkowania zachodniej części parteru budynku z przeznaczeniem na przedszkole przewiduje się wykonanie podstawowych robót jak poniżej: -wyburzenie schodów zewnętrznych od strony północnej budynku -demontaż balustrady schodów od strony zachodniej -demontaż krat okiennych na elewacji zachodniej -demontaż drzwi -demontaż posadzki z płytek PCV -skucie części okładziny schodów przy wejściu głównym do Szkoły -demontaż okienka podawczego/do powtórnego użycia/ -wyburzenie ścianek działowych -skucie tynków w pomieszczeniu byłej kotłowni -montaż nadproży na belkach stalowych -poszerzenie niektórych otworów drzwiowych -wyburzenie otworów drzwiowych i okienka podawczego oraz części ściany wewnętrznej -zamurowanie istniejących otworów drzwiowych -budowa kanału CO -likwidacja różnicy poziomu posadzki w kotłowni -wykonanie ścianek działowych -montaż drzwi, okna i okienek podawczych -wykonanie tynków części ścian i ścianek działowych -wykonanie posadzek i podług -powiększenie schodów przed wejściem głównym do Szkoły -wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych -wykonanie okładziny schodów zewnętrznych -wykonanie i montaż balustrady na schodach zewnętrznych -wykonanie termomodernizacji części elewacji zachodniej zachodniej i północnej. UWAGA 1: Zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków i możliwości finansowych gminy. UWAGA 2: Jeżeli w projekcie, kosztorysach czy przedmiarach projektant użył nazwy producenta materiału, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem , że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych, które są podane w dokumentacji projektowo- kosztorysowej.. Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych w kosztorysie przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia -lub równoważny-.

II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 5.000,00 PLN ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art 46 upzp oraz punktem 8 SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się właściwymi uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy: – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia, – w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie przedmiotu zamówienia, – w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającą na pracach remontowych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się dysponowaniem osobami z uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy: – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia, – w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie przedmiotu zamówienia, – w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano), czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

WYMAGANA    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Tabela elementów rozliczeniowych – załącznik NR 8 SIWZ. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 95
2 – Okres gwarancji. – 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego – o czas tego wydłużenia; b) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – o czas usunięcia wady c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ – o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. 3) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. Rozliczenie za dokonanie zmian nastąpi kosztorysem zamiennym sporządzonym przez Wykonawcę , sprawdzonym przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: concursos-brasil.info – zakładka : PRZETARGI pozycja 10
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. nr 110, tel. 14 68 65 138, fax. 14 66 30 545 w dniach pracy w godz, &:30-15:30,e-mail; [email protected]

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. nr 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane
ZPKG.XIII.271.2.10.2016.ZM z dnia 17 czerwca 2016 roku

Czytaj więcej...

9 / 2016. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg na terenie Gminy Brzesko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg na terenie Gminy Brzesko
Numer ogłoszenia: 56253 – 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88872 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg na terenie Gminy Brzesko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sekwencyjna (codzienna) dostawa- sprzedaż energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg (standardowego profilu zużycia energii elektrycznej poprzez oświetlenie uliczne) do oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie Gminy Brzesko w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1.07.2016 r. do 31.12.2017 r.. 2.Opis potrzeb zamawiającego, dotyczących dostawy energii elektrycznej: a) Wykaz punktów odbioru /pomiarowych/energii elektrycznej w dotychczas stosowanej taryfie C12b został określony w załączniku nr 1 do umowy. b) Szacunkowa ilość energii w okresie sprzedaży 2.700 000 kWh (dane wyliczone w oparciu o zużycie energii elektrycznej w 2014 roku), z czego 65% kWh w strefie nocnej i 35% kWh w strefie dziennej, ilość ta w okresie trwania umowy może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. 10%. c) Ilość punktów poboru /pomiarowych/ – 159 pkt. d) Ilość punktów świetlnych 2860, ilość ta w okresie związania z umową może się zwiększyć o ok. 5% e) Godziny pracy oświetlenia ulic i placów są zgodne z ustawieniami zegara astronomicznego f) Operatorem systemu dystrybucji był TAURON DYSTRYBUCJA SA, Obsługa Klienta Tarnów sp. z o.o. 3. Dodatkowe informacje : Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej był TAURON POLSKA ENERGIA. Energię zakupujemy po przetargu. Jest to kolejny przetarg na dostawę energii. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur szacunkowych. Dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy przekazane zostaną drogą elektroniczną, niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGE Obrót S.A., ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 790243,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 429958,80

Oferta z najniższą ceną: 429958,80 / Oferta z najwyższą ceną: 451656,00

Waluta: PLN .
_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV: 09.31.00.00-5 elektryczność
ZPKG.XIII.271.2.9.2016.ZM z dnia 20 maja 2016 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

ODPOWIEDZI Nr 4 na zapytania do SIWZ nr 9.

 

ODPOWIEDZI Nr 3 na zapytania do SIWZ nr 9.

 

 ODPOWIEDZI Nr 2 na zapytania do SIWZ nr 9.

 

ODPOWIEDZI Nr 1 na zapytania do SIWZ nr 9.

 

Treść SIWZ Nr 9 z załącznikami.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko:
Numer ogłoszenia: 88872 – 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V     zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: concursos-brasil.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg na terenie Gminy Brzesko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sekwencyjna (codzienna) dostawa- sprzedaż energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg (standardowego profilu zużycia energii elektrycznej poprzez oświetlenie uliczne) do oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie Gminy Brzesko w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1.07.2016 r. do 31.12.2017 r.. 2.Opis potrzeb zamawiającego, dotyczących dostawy energii elektrycznej: a) Wykaz punktów odbioru /pomiarowych/energii elektrycznej w dotychczas stosowanej taryfie C12b został określony w załączniku nr 1 do umowy. b) Szacunkowa ilość energii w okresie sprzedaży 2.700 000 kWh (dane wyliczone w oparciu o zużycie energii elektrycznej w 2014 roku), z czego 65% kWh w strefie nocnej i 35% kWh w strefie dziennej, ilość ta w okresie trwania umowy może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. 10%. c) Ilość punktów poboru /pomiarowych/ – 159 pkt. d) Ilość punktów świetlnych 2860, ilość ta w okresie związania z umową może się zwiększyć o ok. 5% e) Godziny pracy oświetlenia ulic i placów są zgodne z ustawieniami zegara astronomicznego f) Operatorem systemu dystrybucji jest TAURON DYSTRYBUCJA SA, Obsługa Klienta Tarnów sp. z o.o. 3. Dodatkowe informacje : Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON POLSKA ENERGIA. Energię zakupujemy po przetargu. Jest to kolejny przetarg na dostawę energii. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur szacunkowych. Dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy przekażemy drogą elektroniczną, niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

II.1.5)
V     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Odpowiednio jak w art. 67, ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Jeżeli w toku realizacji dostaw wystąpi potrzeba udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 10.000,00 PLN( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badana będzie aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmitowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia badany będzie wykaz głównych dostaw, z którego wynika, że przynajmniej zawarto 1 umowę na sprzedaż energii elektrycznej o wartości minimum 450.000zł przez okres 12m-cy. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmitowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmitowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmitowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmitowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ . 7. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 8. Wykaz głównych dostaw z którego wynika, że przynajmniej zawarto 1 umowę na sprzedaż energii elektrycznej o wartości minimum 450.000zł przez okres 12m-cy- załącznik NR 11 SIWZ .. 9. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej- załącznik NR 12 SIWZ . 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 13 SIWZ jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści złożonej oferty. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: 1. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, 2. Zostaną wprowadzone nowe podatki lub opłaty o charakterze publicznoprawnym, 3. Cena ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego dla energii elektrycznej. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie rozwiązań zamiennych dopuszczonych ustawą Prawo energetyczne. 5. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania zmianie ulegnie siedziba, adres, lub forma prawna Wykonawcy. 6. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: concursos-brasil.info – zakładka : PRZETARGI pozycja 9
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51,fax.14 66 305 45, tel.14 68 65 124, pok.112, w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30,e-mail [email protected]

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 09.31.00.00-5 elektryczność
ZPKG.XIII.271.2.9.2016.ZM z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Czytaj więcej...

8 / 2016. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko 2016 / 2017.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko 2016/2017.
Numer  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2016/S 117-209207

 

Treść ogłoszenia Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2016/S 117-209207.

_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.8.2016.ZM z dnia 20 czerwca 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko 2016/2017.
Numer referencyjny Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: ID 2016-076658

Treść ogłoszenia przekazanego do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: ID 2016-076658

_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2 – Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.8.2016.ZM z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Odpowiedzi Nr 3 do SIWZ nr 8.

 

Odpowiedzi Nr 2 do SIWZ nr 8.

 

Odpowiedzi Nr 1 do SIWZ nr 8.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko 2016/2017.
Numer referencyjny Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: ID 2016-046053
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2016/S 073-127776

Treść ogłoszenia nr 2016-OJS073-127776-pl – w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV- 90.50.00.00-2 – Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.8.2016.ZM z dnia 14 kwietnia 2016 roku

 

Treść SIWZ Nr 8 z załącznikami.

 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko 2016/2017.
Numer referencyjny Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: ID 2016-046053

Treść ogłoszenia przekazanego do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: ID 2016-046053

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV- 90.50.00.00-2 – Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.8.2016.ZM z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Czytaj więcej...